Menyknapp

Nylund Park 3 - Detaljregulering

KOMMUNE: BYKLE

HVOR: NYLUND PARK 3, HOVDEN

KUNDE: REPSTAD EIENDOM AS

TYPE: DETALJREGULERING

ÅR: 2021

Bakgrunnen for planarbeidet var et ønske om å etablere 85-100 nye fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, grøntstruktur og fellesareal. Konseptet bygger på tidligere byggetrinn 1 og 2. Bebyggelsen vil stort sett være frittliggende, med noen konsentrerte enheter der de stedlige forholdene tillater det. Eksisterende skiløype legges om og utvides, med potensial for en fremtidig rundløype.

Planområdet ligger ca. 11 km sør for Hovden i Bykle kommune. Tilkomstvei til området er via avkjørsel fra Rv9.


large
  

Nylund Park 3 fyller ut det konseptuelle hullet mellom byggetrinnene 1 og 2. Vegstrukturen ifra disse tidligere planene gjenbrukes og videreføres. Hovedgrepet er å utnytte bekkeløpene som formgivere for veg- og tomtestruktur. Dette gir en naturlig variasjon av tetthet av tomter og et organisk område.

large
  
Forrige prosjekt Neste prosjekt