Menyknapp

Braneset

År 2022

Sted Søgne

Type Detaljregulering

Kunde Repstad Eiendom AS

Areal 31.000m2

Formålet med planen var å tilrettelegge for en utvikling av nye boenheter på eiendom 420/6, Braneset, i Søgne. Planen er i tråd med eksisterende kommuneplan, hvor det i samfunnsdelen blir fremhevet at «Kristiansand kommune skal ta i bruk styrken ved å være en mangfoldig kommune som utvikler næringsliv, urbane kvaliteter, bolyst og attraktive og levende bygde- og nærmiljø». Dette prosjektet og dens formål var å legge til rette for å gjennomføre denne strategien på en god måte. Sentraliseringen inn til storbyene har de siste årene avtatt, og det er stadig flere som søker trenden om «å bo på landet og leve i byen». Braneset er et slikt område, som gir en ny gruppe beboere en unik mulighet til å leve det mindre travle liv, skape et fellesskap, forme en trygghet, by på unike kvaliteter i form av naturelementer og samtidig en viss nærhet til næringsliv på Tangvall og i Kristiansand sentrum. 


Konsept:

Planforslaget legger stor vekt på identitets- og terrengtilpasset boligutvikling. Som nevnt tidligere er planens formål å utvikle et område for det mindre travle liv, bygge på fellesskapets premisser og trygghet og tilby unike kvaliteter i form av sin nærhet til sjø og friluftsliv. 

For å gjennomføre dette vil fellesnevneren for hele prosjektet være at ny bebyggelse skal tilpasse seg landskapet og eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Dette vil være positivt for nye og eksisterende beboere, og sikre trygg ferdsel langs hovedaksen.

Konseptet bygger seg videre på at det blant annet er tiltenkt eneboliger med takterrasse for å sikre at alle får en fin og god utsikt mot natur- og sjølandskapet. Skala skal tilpasses til omkringliggende bebyggelse gjennom bygningshøyder, volum og grad av utnytting. Blant annet vil takvinkel og utforming tilpasses for å sikre utsikten.

Uteområder og friluftslivet står seg som hovedelementer i denne planen og eksisterende sti er tenkt oppgradert mot friområdet. Stien er kun tilegnet for myke trafikanter og den vil føre deg videre opp til rekreasjonsområder på Indre Røynåsen og mot Årosveden, og videre på et nettverk av stier som tar deg til nærområdene rundt Braneset. Samtidig er området nært tilknyttet Kvernhusvannet fra Krossnesveien som vil være del av atkomstveien til området fra Årosveien. Konseptet vil være å binde diverse funksjoner å sikre at bebyggelsen og uteområdene, både private og offentlige, blir plassert på en solrik beliggenhet og at de er skjermet mot trafikk.

Det er i hovedsak planlagt 3 bygningstyper innenfor boligformålene. Det er eneboliger, kjedet eneboliger og tunbebyggelse. Størrelsen på tomtene varierer fra 350-900 m2 og med varierende utnyttelsesgrad på 40-50%. Plasseringen av de ulike typologiene og størrelsene følger plankonseptet om å tilpasses seg nærliggende bebyggelse, terreng og landskap. Formålene og deres bestemmelser sikrer en god utvikling av området i sin helhet. Feltene, tomtene og veiens plassering er planlagt slik at uteområdet er skjermet vekk fra trafikk og uteområdene til boligene er mot naturen med gode solforhold og trygge omgivelser. Det er satt krav til at boenhet skal ha minimum 80 m2 uteoppholdsareal. Planforslaget legger stor vekt på terrengtilpasset boligutvikling. Området er iv arierende høyder, som skapte utfordringer. I planforslaget tas det hensyn til eksisterende terreng, eksisterende nærliggende bebyggelse og diverse tekniske løsninger.

Forrige prosjekt Neste prosjekt