Menyknapp

Kvartal 62 - Varsel om igangsetting av detaljregulering

På vegne av Elvegata 4 AS varsler Trollvegg oppstart planarbeid. Forslag til planavgrensning ligger vedlagt og omfatter hovedsakelig eiendom gnr. 150, bnr. 158 (Kvartal 62), og delvis eiendommer gnr. 299, bnr. 198 og gnr. 241, bnr. 5 (veiareal) i Kristiansand kommune.

 

Målet med planarbeidet

Hovedintensjonen med reguleringsarbeidet er et ønske om å videreutvikle en sentral tomt og tilstøtende gateløp. Intensjonen er å revitalisere området ved å skape en levende blanding av sentrumsformål med næring, kontor, utdanning, undervisningsformål, og boliger. 

 

Om prosjektet

Eksisterende kjørerampe fjernes for å gjenåpne allmenningen ned mot Otra. Planen legger opp til en flerfunksjonell bebyggelse hvor et planlagt torv, som bryter opp kvartalet, er designet for å fungere som et sosialt samlingspunkt. Dette er tiltak som vil aktivere gateplanet og styrke byens attraktivitet og liv i denne delen av Kvadraturen. Dagens bygg, med adresse Elvegata 4, utgjør hele kvartal 62, jf. Kvadraturens kvartalsstruktur og -nummerering. Med det som utgangspunkt benyttes navnet kvartal 62. Planprosessen er designet for å legge føringer for valg av materialer, arkitektoniske inngrep, og andre sentrale designelementer. 

 

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I oppstartsmøtet med kommunen ble det avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 12-3 tredje ledd jf. §4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Det varsles samtidig oppstart av utbyggingsavtale.

 

Innspill, samråd og medvirkning

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 23. august 2024 til:

 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad

Markens gate 13-15,

4611 Kristiansand S

e-post: plan@trollvegg.no 

 

Se mer informasjon om prosjektet nedenfor:

Brev - varsel om oppstart av planarbeid

Planavgrensning

Planinitiativ Kvartal 62

Referat fra oppstartsmøte med kommunen

Perspektivtegninger - volum - Feb. 2024

Perspektivtegninger - Volum - Juni 2024

Fasadesnitt - elva - Feb. 2024

Fasadesnitt Dronningens gate - Feb. 2024

Fasadesnitt elva - Juni 2024

Fasadesnitt Dronningens gate - Juni 2024

Prinsippsnitt - Feb. 2024

Sol- og skygge - Feb. 2024

 

 

 

Neste aktueltsak