Menyknapp

Kirkegaten 50 - varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsler Trollvegg på vegne av Flekkefjord kommune oppstart av detaljregulering for Kirkegaten 50 i Flekkefjord kommune.

Planavgrensning

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet og omfatter eiendommene gnr. gnr. 203, bnr. 2, 8, 9, 1606, 1655, 1658. Eiendommene er eid av Flekkefjord kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Formålet med planarbeidet

Hodeformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye bygg som skal inneholde offentlige tjenestefunksjoner. I planarbeidet vil forholdet til omgivelsene og eksisterende bygg bli vektlagt og hvordan området kan åpnes opp for allmenheten ved å etablere gode offentlige utearealer og gode forbindelser samt videreføring av promenaden langs elva. Eksisterende rådhus er i dag uregulert og vil bli innlemmet i planarbeidet.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Flekkefjord kommune 02.05.24. Oppstartsmøtereferatet er vedlagt.

Konsekvensutredning og utbyggingsavtale

Det er avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 12-3 tredje ledd jf. §4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Innspill til planarbeidet

Dette brevet sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter for at de skal få anledning til å komme med sine kommentarer. Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 05.07.2024 til:

E-post: plan@trollvegg.no merkes med «Kirkegaten 50 - innspill til oppstart».

Eller til:
Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Joann Rexen Busk Markens gate 11/13,
4616 Kristiansand

Dersom planen vil ha innvirkning for eventuelle leietakere, ber vi deg informere disse. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Oppstartsvarsel med planavgrensning, følgeskriv og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på: Flekkefjord kommunes nettside

 

Forrige aktueltsak Neste aktueltsak