Menyknapp

Mulighetsstudie Korshamn

KUNDE: LYNGDAL KOMMUNE

PROSJEKT LEVERT: JAN 2024

Korshamn er en av de historiske uthavnene på Agder. Kulturmiljøet og historien til Korshamn utgjør en viktig del av stedets identitet. I dag er det ca. 100 fastboende i Korshamn. Det er flere yrkesaktive fiskere og stedet er en attraktiv turistdestinasjon for mange.

Bakgrunnen for mulighetsstudien er et ønske at Korshamn fortsatt skal være et levende samfunn. Trollvegg har sett på mulighetene for å utvikle og forbedre fasilitetene for både fastboende, yrkesaktive og tilreisende. Målsettingen er at Korshamn skal utvikle seg videre som et levende samfunn med gode nærmiljøkvaliteter, samtidig som stedets særpreg og historie ivaretas.

I arbeidet med mulighetsstudien har det vært nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra Lyngdal kommune, Agder fylkeskommune, Grendelanget i Korshamn og Næringsdrivende i Korshamn. Prosjektgruppen har også trukket inn ressurspersoner som eksempelvis: butikkeier, Næringsdrivende-visningssenter for laks, ungdom fra Korshamn, m.fl.

Trollvegg har utformet en "visjonsplan" for utviklingen av Korshamn. Gjennom en 3D modell har vi utforsket muligheter og alternativer for området. 

Vi har lagt vekt på nye møtesteder, destinasjonsbygging og styrking av viktige forbindelseslinjer. 

  

UTSIKTEN - Inngangsporten til Korshamn

Vi ønsker å skape en flott inngangsportal til Korshamn.

Vi foreslår et  nytt utsiktspunkt og møteplass som kan brukes av både lokalbefolkninga og turister. 

  

HAVNETORGET - "Hjertet" av Korshamn

Plassen er et viktig startpunkt for folk før de ledes videre til mer skjulte perler i Korshamn.

Vi forslår en oppgradering av bryggeområdet, som kan komme flere aktører til gode. Både næringsdrivende i området, turister og en møteplass for innbyggerne i Korshamn.

PIREN - En sammenhengende bryggepromenade

En oppgradering av området vil bidra til bedre gangforbindelser og skape en hyggelig bryggepromenade langs sjøen. 

  

BADEPLASSEN - Et flott friområde tett på sjøen

Mulighetsstudien legger opp til å lage et flott friområde, som kan bli et nytt målpunkt i Korshamn. Og legge til rette for tiltak for friluftsliv og lek. Dette området er attraktivt for ungdom, turgåere og kan tiltrekke seg turister som ønsker å ha en stopp i Korshamn.

  

MYRA - bygdas sentrale møteplass og aktivitetsområde

Her har vi fokusert på å skape en sentral møteplass for innbyggerne, med spesielt fokus på barnefamilier. 

Vi froeslår å oppgradere området med leke- og aktivitetstilbud, tilpasset flere aldersgrupper. 

  
Neste prosjekt