Menyknapp

Elgtun - Varsel om igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning

Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Elgtun, i Evje og Hornnes kommune. 

På vegne av Elgtun AS varsler Trollvegg arkitektstudio AS oppstart av planarbeid. I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for deler av gnr. 37/bnr. 1, gnr. 42/bnr. 84 og 99, gnr. 600/bnr. 419 i Evje og Hornnes kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. I henhold til krav i plan‐ bygningslovens kapittel 5, vil det bli lagt opp til medvirkning i løpet av planprosessen.

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av Elgtun som utvikles som turistattraksjon med fokus på naturopplevelser. Det foreslås innhegninger for elg tilrettelagt for besøkende samt besøkssenter, campingplass, uteområder med strand, utleiehytter samt anlegg for parkering og gangtrafikk i området. Området arrangeres slik at besøksområdet er bilfritt. Personbiler og turistbusser skal parkeres syd for besøksområdet, gjerne skjermet fra camping og innhegninger, slik at naturopplevelsen ivaretas på best mulig måte.Hele planområdet er på cirka 490 dekar og innhegningen for elg utgjør cirka 1/3 av totalen.

I kommuneplan for Evje og Hornnes 2020-2032 – arealdel er området i sin helhet avsatt til nåværende landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR). Otra er avmerket som hensynsone flomfare, det samme er Gymsåna som har utløp i Otra og innenfor planområdet.

Oppstartsmøte med Evje og Hornnes kommune ble avholdt 18. september 2020, og det ble konkludert at kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 8 vedlegg 2 nr. 12d/e. Tiltaket utløser ikke kravet om at det skal utarbeides planprogram, jf. § 8.

Innspill til planarbeidet

Naboer og berørte inviteres med dette til å komme med innspill til reguleringsplanarbeidet. Det legges opp til en medvirkningsprosess i tråd med kravene i plan- og bygningsloven.

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 5. november 2020 til: 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad,
Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S
Epost: alfpetter@trollvegg.no
Tlf: 996 37 643


Kontaktperson