Menyknapp

Kvartal 37

År 2022

Sted Kristiansand Sentrum

Type Detaljregulering

Kunde Markens Gate 13-15

Areal 7000m2

Formålet med planen var å optimalisere forholdene for dagens restauranter og butikker, samt legge til rette for flere kontorarbeidsplasser ved å øke utnyttelsen på byggene i Markens gate 13 og 15 gjennom en utvidelse mot bakgården og etablere inntrukket toppetasje. Reguleringsplanens hovedfokus var å se på volumer, høyder og forhold til gaterommet for Markens gate 13 og 15. 

Planen har en god miljøprofil ved å bygge tettere midt i byen, og ved å dels gjenbruke bygg som står der i dag. 

Funksjonell og miljømessig kvalitet

Utbygging i kvartalet vil gjøres i samsvar med kommunedelplanens målsetting om å sikre god kvalitet på byrommene og ivaretakelse av bymiljøet. For Markensgate 13 og 15 vil dette ivaretas på følgende måter:

For Markensgate 11 og 13 vil i tillegg nye og større fleksible arealer, flere uteområder og terrasser bidra til at lokalene får gode funksjonell og miljømessig kvalitet. Utvidelse av kontorarbeidsplasser sentralt i Kvadraturen, med god kollektivdekning og nærhet til byens funksjoner bidrar til den kompakte byen. 

Det vil være fokus på gjenbruk av bærende konstruksjoner og se på muligheter for etablering av grønne tak. Toppetasjen skal oppføres i konstruksjonsmateriale i tre og dette vil ha en positiv betydning for energiforbruket. Tre som konstruksjonsmateriale vil gi et lavere CO2-utslipp til atmosfæren sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder. Energiforbruket vil reduseres betydelig gjennom oppgradering til dagens miljømessige standard fra energiklasse F til energiklasse A. 

  

Viktige premisser for plassering av nye volumer og høyder har vært:

Den sentrale problemstillingen har vært å sikre en god utforming av bygg langs Markens gate. Her vil de eksisterende bygårdene gjenbrukes, men få nye fasader og en ekstra etasje som skal være inntrukket. Den nederste gesimsen mot gaten er knapt endret. Den øvre, tilbaketrukne gesimsen er 1,5 m høyere enn dagens høyeste gesims. Bygningene og fasader i Markens gate 13 og 15, vil bli renovert til dagens tekniske standard og ha større fokus på miljørettede løsninger. Blant annet skal den tilbaketrukne 6.etasjen bygges i massivtre. Etablering av en takterrasse gir mulighet for bydyrking og/eller grønne tak med fordrøyning på taket. I første etasje er det krav om publikumsrettet virksomhet i alle gatene, med unntak av Vestre Strandgate. 

Sol- og skyggeanalyser vider at etablering av en ekstra etasje på kontorbygget vil ha marginal påvirkning på sol- og skyggeforholdene i området.

Planen legger til rette for å kunne øke bebyggelsen med til sammen rundt 5 300 m2 bruksareal. Planen vil dermed tillate mer areal for overnatting og næring, midt i byens hovedgate. Nytt areal er illustrert med skråfoto nedenfor.

  1. Påbygg eller nybygg av Tollbodgata 6, 1500 m2 for sentrumsformål, her ønsker forslagsstiller primært hotellrom og kontor.
  2. Nybygg inne i bakgården inntil 3000 m2, også her sentrumsformål som er tiltenkt fremtidig utvidelse av hotellet.
  3. Transformasjon og påbygg av Markens gate 13 og 15, inntil 800 m2. De to byggene som inngår i planen er ikke bevaringsverdig. Bygningene har stort behov for innvendige ombygginger for å tilpasses fremtidig bruk, og det er ønskelig med fasadeoppgradering for å forskjønne uttrykket mot gata. Bygningene skal gjøres attraktive og moderne hvor målet er å skaffe mer næringslokaler til utleie i sentrum.

 

Forrige prosjekt Neste prosjekt