Menyknapp

Randesund Planteskole - varsel om igangsatt detaljregulering

Kontaktpersoner

Varsel om igangsatt planarbeid, forhandling om utbyggingsavtale samt høring av forslag til planprogram for konsekvensutredning

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 62/2, 62/26, 62/53, 62/68, 62/100, 62/156, 63/461, 299/51 m.fl.  i Kristiansand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. 

Målet med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse, næringsbebyggelse (kontor, handel og tjenesteyting), lekeareal og nødvendig oppgradering av vei.

Planarbeidet utføres av Trollvegg Arkitektstudio AS på vegne av Bragdøen AS.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

Området omfattes av kommuneplan for Kristiansand kommune, og er avsatt til næringsareal (NK6). Det er avholdt oppstartsmøte med Kristiansand kommune 30.11.2018 og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet.

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6b vedlegg I nr. 25.

Utbyggingsavtale
Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området. 

Innspill til planarbeidet
Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 08.02.2019 til: 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Simon Stulien, Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S, simon@trollvegg.no

 

Varselet er også tilgjengelig på Kristiansand kommunes nettsider

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 

Vedlegg

Vedlegg som følger med varselet (planinitiativ, referat fra oppstartsmøte, oppstartsvarsel og planprogram) er tilgjengelige på kommunens hjemmeside: 

www.kristiansand.kommune.no/reguleringsplaner

(velg "reguleringsplaner under arbeid" - bla ned til "Oppstart av reguleringsplaner" - Randesund Planteskole)

 

Dato: 19.12.18

Kontaktpersoner

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring