Menyknapp

Granebu Hovden - Oppstart av planarbeid

På vegne av grunneierne, JGH Eiendom AS og Odd Hansen Prosjekt AS varsler Trollvegg oppstart av planarbeid. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for hele eller deler av gnr/bnr 2/71 og gnr/bnr 2/1.

Avgrensning av oppstartsvarselet er vist på vedlagt kart. Under planarbeidet kan planområdet bli mer avgrenset. Det tas forbehold om mindre justeringer, men avgrensningen kan ikke utvides vesentlig uten nytt varsel. Endelig plan vil ha atkomst via Sloarosstigen. Deler av atkomstvegen er vedtatt ifm planarbeid for Øvre Alpin Lodge, vedtatt 24.11.22.

Målet med planarbeidet:

Formålet med planen er å tilrettelegge for bebyggelse som skal bidra til å styrke Hovden som en helårsdestinasjon. Planen omfatter regulering av eiendom 2/71 m.fl. Det er i dag eksisterende bebyggelse i sør og sør-øst for planområdet, Nystøyl hyttegrend. I tillegg ligger alpinanlegget i vest for området der barnebakken er nærmest. Det er ønskelig å utvikle området med kombinert formål for fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse. Endelig fordeling vil bli tema i planprosessen. Det er lagt vekt på at bebyggelsen skal følge terrenget, samt inkludere grønne forbindelseslinjer gjennom området som knytter området sammen med de grønne elementene i nærområdet. Det skal i forbindelse med den nye bebyggelsen etableres et sentralt område som vil gi mulighet for fellestjenester – felles aktivitetsområde. Planen legger til rette for å utvikle eksisterende atkomst, Sloarosstigen, og etablere en parallell ski-trasé langs opparbeidet vei.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte:

Nye tiltak foreslås etablert innenfor areal avsatt til fritids- og turistformål i gjeldende kommuneplan. Planavgrensningen tar med seg noen mindre arealer avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde – Sloarosstigen mot Nystøyl. Det er avholdt oppstartsmøte med Bykle kommune 2. mai 2022 og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Det ble samtidig avklart i ettertid av oppstartsmøtet at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 12-3 tredje ledd jf. §4-2 og forskrift om konsekvensutredninger. Dette med bakgrunn i formålet som ønskes etablert er kombinert formål fritids- og turistformål og fritidsbebyggelse.

Utbyggingsavtale:

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen/fylkeskommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet:

Naboer og berørte kan komme med innspill til reguleringsplanarbeidet. Det legges opp til en medvirkningsprosess i tråd med kravene i plan- og bygningsloven. Det innebærer at nærmeste naboer kan bli kontaktet om forhold knyttet til planen. Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 10. januar 2023 til:

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad

Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S

plan@trollvegg.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte og oppstartsvarsel er tilgjengelig på www.bykle.kommune.no og www.trollvegg.no.

Med vennlig hilsen

Alf Petter Mollestad, by- og arealplanlegger

 

Oppstartsdokumenter

Bilde av Granebu Hovden - Oppstart av planarbeid

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger & partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Les mer