Menyknapp

Mulighetsstudie for Osedalen Sentrum

HVOR: OSEDALEN SENTRUM, FROLAND KOMMUNE
PLANLEGGER/ARKITEKT: TROLLVEGG
PROJEKTANSVARLIGE: TROLLVEGG, ASSIL, FROLAND KOMMUNE
OPPPDRAGSGIVER: FROLAND KOMMUNE
TYPE: MULIGHETSSTUDIE

Mulighetsstudien er laget i samarbeid med Froland kommunes ungdomsråd. Løsningsforslaget er basert på to workshops med de unge og egne faglige observasjoner. Ungdomsrådet deltok på to ulike workshops, der de skulle belyse Osedalens største utfordringer og deres største fremtidsønsker for bygda si. Videre i prosessen ble ungdommene bedt om å tilrettelegge Osedalen ut fra to scenarier for dagens parkeringssituasjon. Den ene med halvparten så mye parkering, den andre uten parkering. På denne måten ble ungdomsrådets tanker og observasjoner konkretisert i en plan, som utgjør grunnpilarene i planforslaget.

Fremtidens sentrum kan bli sosialt og inkluderende, ved å organisere aktiviteter som skaper byromskvalitet. Ved å plassere aktiviteter etter både aktive fasader og solforhold, foreslås det derfor å lage tre ulike aktivitetsrom; Oasen som et grønt uterom med plass for opphold, lek og et rolig tempo. Multibanen med mulighet for ulike ballsporter og et område som gir mulighet for skøytebane i vintersesongen. I tillegg er det plassert en skøytebane utenfor det som kan bli et nytt kulturhus. Disse uterommene er bundet sammen av en gågate, som kun brukes til ærend som varelevering eller hvis brannbil kommer inn på området. Fortauet utføres til de stedene hvor det er behov for fotgjengerfelt, for å gjøre biler oppmerksomme på at dette området er for fotgjenger. I skyggeområdet ved bredden er det laget et lite «kiss’n’ride» område for de som skal besøke området en kort stund med bil.

Fremtidens Osedalen kan bli en realitet, men det krever politisk pågangsmot, finansiering, innovasjon og fremtidssikring i form av tilpasning til dagens samfunn. Vi anbefalte derfor at denne utviklingen skjer over tre faser, både av hensyn til finansieringen, men også fordi folk trenger å venne seg til at det er endringer som har betydning for hvordan ting vanligvis er. Når det gjelder fjerning av parkeringsplasser vil det ofte være stor motstand og det blir derfor ekstremt viktig å formidle potensialet for et uterom som kommer alle til gode – og ikke bare personer med bil.

Frolands Ungdomsråd presenterte 24. mars 2022 prosjektet for kommunestyret med egne ord og presentasjon basert på Trollveggs materiale. Ungdomsrepresentantene og mulighetsstudien ble godt mottatt. Osedalen sentrum er nå et skritt nærmere et sosialt og inkluderende sentrum!

Neste prosjekt