Menyknapp

Oppstart av detaljregulering på Kileneset - Søgne kommune

Kontaktpersoner

Bilde av Oppstart av detaljregulering på Kileneset - Søgne kommune

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Kileneset - Varsel om igangsatt planarbeid 

Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid
I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for gnr. 12 og bnr. 125 m.fl.  i Søgne kommune. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 7 eneboliger, nødvendig atkomstvei, stiforbindelse og friområde (badeplass). Da det ikke lenger er aktuelt å lage ny kanal vil denne reguleringsplanen ta stilling til hva arealet i stedet kan benyttes til. I tillegg vil store deler av planområde kun fastsette dagens bruk.

Boligene er tenkt oppført med et moderne uttrykk og flate tak/pulttak.

Planarbeidet utføres av Trollvegg Arkitektstudio AS på vegne av Repstad Eiendom AS.

Avgrensning av planområdet
Forslag til planavgrensning er vist i vedlagt kartutsnitt og omfatter eiendommene gnr/bnr: gnr/bnr. 12/7, 125,126, 175, 176, 177 og deler av 12/230, 12/210, 201/7 og 12/81. Kommunen stiller krav om å regulere et større område enn hva som er tenkt av nye tiltak.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

Området omfattes av kommuneplan for Søgne kommune, og er avsatt til boligbebyggelse. Det er avholdt oppstartsmøte med Søgne kommune 31.08.17 og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Område som i hovedsak skal bygges ut utgjør tomt B2 i gjeldende reguleringsplan for område ”Del av Kileneset, Langeneset”, datert 24.09.2009.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 12-3 tredje ledd jf. §4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Innspill til planarbeidet
Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 10.11.2017 til:

Trollvegg Arkitektstudio AS v/Kathrine, Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S eller  kathrine@trollvegg.no.

Varselet er også tilgjengelig på Søgne kommunes nettside.

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Plangrense kilenesheia vest med basiskart-kopi

 

Dato 5.okt. 2017

 

Kontaktpersoner

Bilde av Oppstart av detaljregulering på Kileneset - Søgne kommune

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring