Menyknapp

Moseid bakeri, Mosby - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Kontaktpersoner

Bilde av Moseid bakeri, Mosby - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for Moseid bakeri, Mosby i Kristiansand kommune

Moseid bakeri og konditori AS har engasjert Prosjekthuset AS, Trafo arkitektur AS og Trollvegg arkitektstudio AS i arbeidet med å utvide deres lokaler for produksjon, utsalg og kafé. Trollvegg er engasjert som planfaglig rådgiver og vi varsler dermed oppstart av planarbeid. 

I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for hele eller deler av gnr. 27/bnr. 36, 108, 241, 292, 457, samt gnr./bnr. 203/1 (Venneslaveien), 299/49 (Kiledalen) og 27/191, 299/160 (Gjelsmoveien) i Kristiansand kommune. Eiendommen 27/292 er en frittliggende enebolig med tilhørende garasje og forblir uendret. Til orientering er denne eiendommen tatt med for å oppdatere reguleringsplanen til dagens status som boligeiendom. 

Avgrensning av oppstartsvarselet sees på kart nedenfor. Under planarbeidet kan planområdet bli mer avgrenset til endelig regulert areal. Det tas forbehold om mindre justeringer, men avgrensningen kan ikke utvides vesentlig uten nytt varsel.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for Moseid bakeri sitt ønske om å utvide bedriftslokaler, endring av tilkomstvei samt anlegge laste- og losseområde. Det ses også på et bedre og mer trafikksikkert kryss der Gjelsmoveien strammes opp og blir vinkelrett på Venneslaveien. Hovedformålet med planen er etablering av nye arealer for produksjon. I den forbindelse blir store deler av eksisterende bygningsmasse for dagens bakeri fjernet. I tillegg skal det etableres arealer for utsalg og kundeparkering i forbindelse med utsalget. Vi vil også beholde eksisterende sefrak-registrert bygg (rødt bygg) og å inkludere dette i ny situasjon i en tun-tankegang, med ønske om å gjenskape Torridalstunet. 

 

Innspill til planarbeidet

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 09.03.21 til: 

 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad, 

Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S 

alfpetter@trollvegg.no

 

Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 

Selve planforslaget vil bli oversendt kommunen for saksbehandling. Etter førstegangsbehandling i kommunen blir reguleringsplanen med konsekvensutredning lagt ut til offentlig ettersyn. Det gis anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.


Vedlegg:

- Oppstartsmøtereferat

- Planinitiativ

Oppstartskart moseid--2

Kontaktpersoner

Bilde av Moseid bakeri, Mosby - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring