Menyknapp

Kjetså massetak - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Kontaktpersoner

Bilde av Kjetså massetak - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for Kjetså massetak, Kjetså i Evje og Hornnes kommune

På vegne av Nomeland Anleggsmaskiner AS og grunneier Olav Hornnes varsler Trollvegg Arkitektstudio AS oppstart av planarbeid. Nomeland Anleggsmaskiner AS har engasjert Prosjekthuset AS og Trollvegg Arkitektstudio AS i arbeidet med å utvide massetak området på Kjetså. I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for hele eller deler av gnr./bnr. 17/28, 17/29, 16/1 og 600/42 i Evje og Hornnes kommune.

Avgrensning av oppstartsvarselet sees på kart nedenfor. For å sikre frisikt med fylkesvei 42, Sveindalsveien, er denne eiendommen også tatt med innenfor planområdet. Under planarbeidet kan planområdet bli mer avgrenset til endelig regulert areal. Det tas forbehold om mindre justeringer, men avgrensningen kan ikke utvides vesentlig uten nytt varsel.

Kjetså massetak er plassert på Kjetså, nord for fylkesvei 42. Området har vært benyttet til massetak i mange tiår. Det er nå ønskelig at massetaket utvides i tråd med kommuneplanen. Formålet med planarbeidet er dermed å legge til rette for å utvide massetak på Kjetså for å ta ut stein/masser i et område på omtrent 53 dekar. Det anslås å ta ut cirka 200.000 m3 masse.

I kommuneplan for Evje og Hornnes 2020-2032 – arealdel er området avsatt til råstoffutvinning. Det er skilt mellom eksisterende og fremtidig område, med feltbetegnelsen BRU5. Resterende del av området er avsatt til nåværende landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR). Veien inn til massetaket fra fylkesvei 42 krysser Kjetsåna, og dette området er avmerket som hensynsone flomfare. Flomfareområdet går ikke inn på området avsatt til råstoffutvinning.

Oppstartsmøte med Evje og Hornnes kommune ble avholdt 24. juni 2021, og det ble konkludert at kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. Det ble samtidig avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 12-3 tredje ledd jf. § 14-2 og forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen har i tillegg konkluderte med at en utbyggingsavtale ikke var nødvendig for dette planarbeidet.

Innspill til planarbeidet

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning

eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 27. august 2021 til:

 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad, 

Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S 

alfpetter@trollvegg.no

 

Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 

 

- Oppstartsmøtereferat

- Planinitiativ

- Varslingsbrev

Kontaktpersoner

Bilde av Kjetså massetak - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring