Menyknapp

Brokke næringspark - Varsel om igangsetting av detaljregulering samt høring forslag til planprogram

Kontaktpersoner

Bilde av Brokke næringspark - Varsel om igangsetting av detaljregulering samt høring  forslag til planprogram

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8, 12-9, 14-2 og forskrift om konsekvensutredninger varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljregulering for Brokke næringspark, Nomeland, Valle kommune. Planlagte tiltak er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning. Samtidig med varsel om oppstart legges forslag til planprogram ut til høring.

Kommunestyret i Valle kommune vedtok 22. juni 2021, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 å legge forslag til planprogram og å varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Brokke næringspark.

På vegne av grunneierne ved Bergsam Eigedom AS varsler Trollvegg oppstart av detaljregulering for deler av gnr. 61/bnr. 1, gnr. 64/bnr. 1, 33 og 104, gnr. 600/bnr. 39 (rv. 9) i Valle kommune.

Planområdet er på cirka 300 dekar og ligger på Nomeland i Setesdal i midtre del av Valle kommune. Nomeland ligger ca. 140 km nord for Kristiansand og 65 km sør for Hovden. Planområdet strekker seg fra sør til nord langs begge sider av riksvei 9, men på vestsiden av Otra. Rutinemessig og i samråd med kommunen varsles det normalt en romslig avgrensning. Det gir rom for uforutsette avklaringer. Det er normalt at området innskrenkes i planprosessen til endelig regulert areal, det tas forbehold om mindre justeringer, men avgrensningen kan ikke utvides vesentlig uten nytt varsel.

Formålet med planen er å avklare rammer for utvikling av Brokke næringspark. Hensikten med planen er å legge til rette for næringsareal for nye etableringer i Valle kommune med hovedvekt på grønn kraftforedlende industri og næringspark for fremtiden. Det er i tillegg aktuelt å åpne for etablering av annen kraftkrevende næringsvirksomhet, samt tilhørende administrasjonsbygg. Området skal tilrettelegges med nødvendige adkomstveier og øvrig infrastruktur. I tillegg legges det til rette for å utvikle eksisterende badeområde langs elva, ved Marhyl, med aktivitetsområder og samfunnsnyttige tjenester.

I kommuneplan for Valle 2016-2028 – arealdel er området avsatt til næringsformål og mindre deler til LNF-areal. I tillegg er arealet langs Otra avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.  Området er også vist med skredfare snø og steinsprang og deler er vist som faresone høyspenningsanlegg.

Det er avholdt to oppstartsmøter med Valle kommune, 24.8.2018 og 25.10.2019, samt et dialogmøte 2. mai i år som følge av endret avgrensning av planområdet. Det ble konkludert at kommunen anbefaler oppstart av planarbeid. Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6; for planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding.

Forslag til planprogram redegjør for hvilke temaer som vil utredes på konsekvensutredningsnivå og

hvilke temaer som vurderes og inngår som en del av planmaterialet. Oppsett for ønsket medvirkning og plan for informasjon inngår også i planprogrammet.

Innspill til planarbeidet

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 27. august 2021 til: 

 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad, 

Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S 

alfpetter@trollvegg.no

 

Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 

- Oppstartsmøtereferat 2018

- Oppstartsmøtereferat 2019

- Dialogsmøte 2021

- Planprogram

- Politisk behandling

- Varslingsbrev

Kontaktpersoner

Bilde av Brokke næringspark - Varsel om igangsetting av detaljregulering samt høring  forslag til planprogram

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring