Menyknapp

Braneset - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Kontaktpersoner

Bilde av Braneset - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Bilde av Braneset - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Adi Dukic

Byplanlegger / Urban designer
T: 452 62 344
adi@trollvegg.no

Varsel om igangsatt planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale

På vegne av Repstad Eiendom AS varsler Trollvegg oppstart av planarbeid. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for hele eller deler av gnr. 420/bnr. 6, 8, 10, 459, 522, 554, 591, 599, 603, 604, samt 420/230 (del av Krossnesveien). Under planarbeidet kan planområdet bli mer avgrenset til endelig regulert areal. Det tas forbehold om mindre justeringer, men avgrensningen kan ikke utvides vesentlig uten nytt varsel.

Formålet med planen er å tilrettelegge for en utvikling av nye boenheter på eiendom 420/6, Braneset, i Søgne. Sentraliseringen inn til storbyene har de siste årene avtatt, og det er stadig flere som søker trenden om «å bo på landet og leve i byen». Braneset er et slikt område, som gir en ny gruppe beboere en unik mulighet til å leve det mindre travle liv, skape et fellesskap, forme en trygghet, by på unike kvaliteter i form av naturelementer og samtidig en viss nærhet til næringsliv på Tangvall og i Kristiansand sentrum. Etter oppstartsmøtet med kommunen ble det avklart at det også er ønskelig å se på muligheten for å utvikle og forbedre eksisterende utearealer, friluftslivsstier, friluftslivsområder, kyststi og badeområder. Planen vil kreve en forbedring av adkomstveien Branesveien med fortausløsning, samt muligheten for forbedring av krysset Branesveien / Krossnesveien.

Planen er i tråd med eksisterende kommuneplan der området som ønskes utviklet til bolig er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Ellers er deler av planområdet avsatt til eksisterende LNF-areal. Deler av planområdet omfatter arealer som er underlagt ulike reguleringsområder. Størstedelen av planområdet er en del av reguleringsplan for hytteområde på del av GB 20/6 m.fl. – Åros (planid 19980514, vedtatt 1998), samt reguleringsplan for hytteområde på del av gnr.20/bnr.554 m.fl. (planid 20051215-1, vedtatt 2005). Videre inngår også deler av områderegulering for Krossnesveien – Stifjellet, GB 20/62 m.fl. (planid 201002, vedtatt 2012) og pågående planarbeid for detaljregulering for Stifjellet. Planområdet ønskes detaljregulert under ett.

Det er avholdt oppstartsmøte med Kristiansand kommune 5. juli 2021 og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Det ble samtidig avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 12-3 tredje ledd jf. §4-2 og forskrift om konsekvensutredninger.

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen/fylkeskommunen) ogavklarer forhold omkring utbygging av området.

 

Innspill til planarbeidet

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 30. august 2021 til:

 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad, 

Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S 

alfpetter@trollvegg.no

 

Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 

 

- Oppstartsmøtereferat

- Oppstartsvarsel

- Planinitiativ

e

Kontaktpersoner

Bilde av Braneset - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Alf Petter Mollestad

By- og Arealplanlegger / Partner
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Bilde av Braneset - Varsel om igangsetting av detaljregulering

Adi Dukic

Byplanlegger / Urban designer
T: 452 62 344
adi@trollvegg.no

Forrige kunngjøring Neste kunngjøring