Menyknapp

Ausvigheia, Søgne - varsel om igangsetting av detaljregulering

Kontaktpersoner

Bilde av Ausvigheia, Søgne - varsel om igangsetting av detaljregulering

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Bilde av Ausvigheia, Søgne - varsel om igangsetting av detaljregulering

Anne Severinsen

Byplanlegger / Urban designer
T: 904 28 408
anne@trollvegg.no

Varsel om igangsatt planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale

På vegne av Leireveien 26 AS varsler Trollvegg oppstart av planarbeid for Ausvigheia (felt B108), i Søgne. I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for hele eller deler av gnr/bnr 429/7, gnr/bnr 429/1, 5, 13 og 133.

Formålet med planen er å tilrettelegge boliger på Ausvigheia i Søgne. Planen omfatter regulering av eiendom 429/7 m.fl.  Det er etablert boligfelt både sør og nord for dette planområdet. Det vil legges opp til ulike boligtyper, med hovedvekt på eneboliger tilpasset marked og behov. Endelig fordeling av boligtype vil bli tema i planprosessen. Det er lagt vekt på å skape grønne forbindelseslinjer gjennom området som knytter området sammen med andre delfelt på Ausvigheia. Det skal i forbindelse med de nye boligene etableres nye lekeplasser, veier og nødvendig parkeringsareal.

Nye tiltak foreslås etablert innenfor areal avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan. Planavgrensningen tar med seg noen mindre arealer avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde. Området er regulert til bolig i områdereguleringsplan for Ausviga (delfelt B108). Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boliger, i samsvar med overordnet plan. Det er avholdt oppstartsmøte med Kristiansand kommune 28. Jan. 2022 og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Det ble samtidig avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 12-3 tredje ledd jf. §4-2 og forskrift om konsekvensutredninger. 

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen/fylkeskommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

 

Innspill til planarbeidet

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 09.mai 2022 til:

 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Kathrine Hesthag, 

Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S 

kathrine@trollvegg.no

Etter at meldingsfristener ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette. 

- Planinitiativ

- Oppstartsmøtereferat

 

Planavgrensning 07042022-01-2

Kontaktpersoner

Bilde av Ausvigheia, Søgne - varsel om igangsetting av detaljregulering

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Bilde av Ausvigheia, Søgne - varsel om igangsetting av detaljregulering

Anne Severinsen

Byplanlegger / Urban designer
T: 904 28 408
anne@trollvegg.no

Neste kunngjøring