Menyknapp

Hunsfos Næringspark – Varsel om igangsetting av områderegulering

Varsel om igangsatt planarbeid, forhandling om utbyggingsavtale samt høring av forslag til planprogram for konsekvensutredning.

Formålet med planen er å avklare rammer for utvikling og vitalisering av Hunsøya. Hensikten med planen er å legge til rette for variert innhold av funksjoner med sikte på at området kan utvikle seg over tid. Det vil bli lagt til rette for næringsbebyggelse (kontor, håndverkstjenester, tjenesteyting/handel, lager, industri/produksjon o.l.), boligbebyggelse, atkomstveger, gang- og sykkelveger, turveger, idrettsanlegg, park og torg m.v. Det er et ønske å bevare en god del bygningsmasse som vil være førende for videre planlegging. Et viktig premiss er å utvikle et sted som kan skape liv både på dag- og kveldstid. For å lykkes med dette må man tenke flere funksjoner blandet sammen. 

I kommuneplan for Vennesla 2011-2023 – arealdel er området avsatt til næringsbebyggelse og noe landbruk-, natur og friluftsformål, med hensynssone friluftsliv H530 langsmed elva. I forslag til ny kommuneplan er Hunsøya avsatt til sentrumsformål, mens arealet på fastland (vest for øya) er avsatt til næringsformål. 

Det er avholdt oppstartsmøte med Vennesla kommune 17. januar 2019, og kommunen anbefaler oppstart av planarbeidet. Planen er formelt sett ikke et privat forslag, men en offentlig plan (områderegulering). Planen eies av kommunen, men det er inngått avtale mellom forslagsstiller og kommunen om at forslagsstiller står for planlegging og prosjektering. 

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 6a vedlegg 1 nr. 24 og 25. 

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

 

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 9. mars 2019 til: 

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad, 

Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S 

alfpetter@trollvegg.no

 

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til Alf Petter Mollestad, tlf: 99 63 76 43. 

Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte, oppstartsvarsel og planprogram er tilgjengelig på Vennesla kommunens hjemmeside: www.vennesla.kommune.no/planer-under-arbeid