Menyknapp

Historien om Sørlandet skapes nå

Plan og landskap

Kontaktpersoner

Bilde av Plan og landskap

Alf Petter Mollestad

By- og arealplanlegger
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Bilde av Plan og landskap

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Bilde av Plan og landskap

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL/ Faglig leder
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no

Å planlegge gode steder handler for oss mye om innlevelse i hvordan det vil oppleves å bo og leve i disse omgivelsene. Med utgangspunkt i det enkelte mennesket begynner vi planleggingen fra boligen, naboskapet, nærmiljøet og ender til slutt i byen, bydelen eller tettstedet som alle er en del av. 

Vi er opptatt av å lage planer som er forankret i områdets historie, stedets natur og andre stedegne kvaliteter. Gjennom denne tilnærmingen kan forholdet mellom områdets originale karakter og ny bebyggelse danne gode steder med en sterk identitet. Sol- og utsiktsforhold, form og materialbruk, kvaliteten på uteområder, smarte trafikkløsninger, funksjonsblanding av boliger og andre samfunnsfunksjoner, og blanding av boliger i ulike typer og størrelser er alle eksempler på faktorer som vi kan påvirke i planene vi utvikler. 

Dette er tjenester vi kan bistå kunder med:

 • Områdereguleringsplaner
 • Detaljreguleringsplaner
 • Mulighetsstudie/ skisseprosjekt
 • 3D visualisering, illustrasjoner og video
 • Konsekvensutredninger
 • Innspill til kommuneplaner
 • Dispensasjonssøknader
 • Rapport for massebalanse
 • Landskapsanalyser
 • Rådgivning og veiledning i plansaker
 • Lokal overvannshåndtering
 • Hageplanlegging
 • Parkplaner og utomhusplaner

Hva er en reguleringsplan?
En reguleringsplan består av et detaljert arealplankart, reguleringsbestemmelser og en planbeskrivelse. Reguleringsplaner fastlegger hvordan områder skal brukes framover i tid. Reguleringsbestemmelser brukes for å fastlegge forhold som ikke framgår av plankartet. De ulike formålene vises på plankartet med fargekoder og symbol samt tilhørende tegnforklaring. Planbeskrivelsen kan gjøre rede for planens formål, planens positive og negative virkninger for miljø og samfunn og hvilke alternativer som har vært vurdert.

Hvorfor lage reguleringsplan?
Reguleringsplaner styrer hvilke bygge - og anleggstiltak som skal gjennomføres i planområdet. Reguleringsplaner skal sikre at vi planlegger og bygger gode løsninger. Arbeidet med reguleringsplaner skal organiseres slik at ulike interesser blir hørt. Den endelige planløsningen blir et resultat av at ulike hensyn blir veid og vurdert mot hverandre.

Planprosessen 
1. Oppstart av planarbeid

Det første steget i den formelle planprossesen er å informere kommunen om at man ønsker å igangsette planarbeid, skissere arbeidets omfang og gi annen relevant informasjon. Det blir deretter avholdt en forhåndskonferanse /oppstartsmøte med kommunen. Man kunngjør så oppstart av planarbeid i dagspresse og berørte grunneiere blir informert. Dersom tiltaket vil kunne medføre vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn må det samtidig legges fram forslag til planprogram som beskriver alternativ som vil bli vurdert, hvilke utredninger som skal gjennomføres og opplegg for medvirkning.

2. Utarbeide planforslag
Målet er å finne den beste planløsningen som er gjennomførbar og som gir minst ulempe. Forundersøkelser av ulike temaer som for eksempel geologi, kulturminne og miljø er med på å danne grunnlaget for planforslaget. Alle innspillene som kommer inn under oppstarten blir vurdert. I denne fasen har vi i Trollvegg god dialog med både kunde og kommune. Dette for å sikre så smidig og effektiv behandling av planforslaget som mulig.

3. Politisk behandling i kommunen (førstegangsbehandling)
Når planforslaget er ferdig utarbeidet oversendes det til saksbehandler i kommunens administrasjon. Kommunen gjør vedtak om å legge forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

4. Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplanforslag
Høring og offentlig ettersyn er når planforslaget blir gjort tilgjengelig for berørte grunneiere og aktuelle offentlige instanser. Høringsforslaget blir kunngjort i avis og gjort digitalt tilgjengelig på www.trollvegg.no, og på den respektive kommunens hjemmeside. Høringsperioden er på minimum seks uker. Det gis i denne fasen anledning til å komme med uttalelser til planforslaget.

5. Andregangsbehandling
Høringsmerknader til planen kan føre til endringar av planforslaget. Når høringsfristen har gått ut, blir planforslaget forberedt til ny politisk behandling i kommunen, først i Kommuneplanutvalget og senere til Kommunestyret for endelig vedtak. 

6. Vedtak
Kommunestyret vedtar reguleringsplanen. Gjennom en vedtatt reguleringsplan er arealbruken gjort bindende for den enkelte grunneier.

7. Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Når en reguleringsplan er vedtatt, skal dette kunngjøres i avis og på kommunen sin hjemmeside. Alle har mulighet til å klage på vedtaket.

Verktøy
Vi utarbeider plankart i Focus arealplan (Autocad Civil 3D). Plankartet kan bli integrert i Google Earth og synliggjort i både 2D og 3D. I tillegg lager vi volumstudier, terreng-, sol- og skyggeanalyser i Infraworks. Vi tilbyr fremstilling i både 2D og 3D og har erfaring med illustrering av plankonsept i Infraworks.

Vi jobber med et sterkt engasjement om å lage gode steder og gjennomførbare planer. Et av verktøyene vi benytter for å oppnå dette er 3D-modellering. Her er en liten film av noen prosjekter vi har jobbet med den siste tiden

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Bilde av Plan og landskap

Alf Petter Mollestad

By- og arealplanlegger
T: 996 37 643
alfpetter@trollvegg.no

Bilde av Plan og landskap

Kathrine Hesthag

By- og regionplanlegger
T: 919 08 072
kathrine@trollvegg.no

Bilde av Plan og landskap

Torstein Vehusheia

Sivilarkitekt MNAL/ Faglig leder
T: 916 35 299
torstein@trollvegg.no